Marketingová strategie je součástí celého obchodního a marketingového plánu.

Postup tvorby marketingového plánu:

Celkové shrnutí (hlavní cíle a strategie pro období)
Situační analýza (rozbor současného stavu podnikání firmy)
Analýza SWOT a analýza souvislostí (identifikace silných a slabých stránek)
Marketingové cíle (stanovení cílů, kterých chce firma dosáhnout v oblasti prodeje, tržního podílu, zisku.)
Marketingová strategie (volba marketingového přístupu vedoucího k dosažení cílů.)
Produkty a služby (výčet a popis produktů, určení jejich výhod)
Distribuce (Popis způsobu a distribučních cest)
Cenová a kontraktační politika (stanovení cenové politiky)
Komunikační mix (volba struktury komunikačního mixu (reklamy, podpory prodeje, PR, publicity, osobního prodeje, přímého marketingu, případně sponzoringu a lobbingu)
Akční programy (rozpracování marketingové strategie a marketingového mixu)
Rozpočet (očekávané finanční výsledky, očekávané marketingové náklady)
Kontrola (výsledků plnění jednotlivých cílů marketingového plánu)

V čem vám může reklamní agentura pomoci:

Poradenství v oblasti tvorby marketingového plánu
Marketingová strategie
Komunikační mix
Akční programy
Kontrola

Jednotlivé aktivity marketingového plánu:

Komunikační mix – na základě analýzy trhu, stanovených cílů a cílové skupiny připravíte kombinaci těch nejvýhodnějších aktivit z komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, PR, publicita, osobní prodej, přímý marketing, sponzoring).
Akční programy – vybrané aktivity komunikačního mixu dále rozpracujete, vytvoříte vizuální styl firmy, značce a jejich produktovým řadám, vymyslíte a definujete obsahu sdělení, vybereme vhodná media pro sdělení vybraného obsahu, vyberete vhodné materiály pro podporu prodeje. Definujeme časový plán, zodpovědné osoby jak z naší strany, tak strany zákazníka.